جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


لطفا حروف تصویر را وارد نمایید .

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.com 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
.net 1 350,000 ریال 350,000 ریال 350,000 ریال
.org 1 390,000 ریال 390,000 ریال 390,000 ریال
.tk 1 10,000 ریال 10,000 ریال 10,000 ریال
.co.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.org.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.sch.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.id.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.gov.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.net.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.ac.ir 1 45,000 ریال 45,000 ریال 45,000 ریال
.info 1 300,000 ریال 380,000 ریال 420,000 ریال
.biz 1 380,000 ریال 380,000 ریال 380,000 ریال
.us 1 300,000 ریال 300,000 ریال 300,000 ریال
.asia 1 700,000 ریال 700,000 ریال 700,000 ریال
.co 1 900,000 ریال 900,000 ریال 900,000 ریال


Powered by WHMCompleteSolution